آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی کارشناسی ناپیوسته و پیوسته

آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی کارشناسی ناپیوسته و پیوسته

تعداد صفحات: 22

نوع فایل: ورد ،

دسته بندی:

قیمت: 4000 تومان

تعداد نمایش: 100 نمایش

ارسال توسط:

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4000 تومان – خرید

آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی کارشناسی ناپیوسته و پیوسته
فهرست مطالب

موضوع صفحه موضوع صفحه
تصویب نامه شورای عالی برنامه ریزی مشروطی(ماده۲۷) ۹
فهرست مطالب اخراج دانشجوی مشروط(ماده۲۹) ۹
مقدمه(روش اجرا) الف مشمول آئین نامه دوره کارشناسی ارشد
تعریف ۵ پیوسته(ماده ۳۲) ۱۰

فصل اول: شرایط ورود و نام نویسی ۱ فصل هفتم: مرخصی تحصیلی و انصراف
از تحصیل ۱۰
شرایط ورود(ماده۱) ۱ مرخصی تحصیلی ۱۰
نام نویسی(ماده۲) ۱ انصراف از تحصیل ۱۱
منع تحصیل همزمان(ماده۴) ۲ مرخصی تحصیلی همسر دانشجوی ۱۱
بورسیه و همسر یکی از کارکنان دولت
فصل دوم: نظام آموزشی ۲ فصل هشتم: انتقال ۱۲
تعریف واحد(ماده۵) ۲ تعریف انتقال(ماده۳۸) ۱۲
سال تحصیلی(ماده۶) ۳ کمیته انتقال(تبصره۴ ماده ۳۹) ۱۲
حدود اختیارات دانشگاه(ماده۷) ۳ انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی ۱۳
دروس انتخابی(ماده۸) ۳ انتقال دانشجویان ایرانی خارج از کشور۱۳
ساعات حل تمرین(ماده۹) ۳ فصل نهم: دانشجوی مهمان ۱۴
فصل سوم: واحدهای درسی و طول فصل دهم: تغییر رشته ۱۵
مدت تحصیل ۴ تغییر رشته الزامی ۱۷
تعداد واحد ۴ فصل یازدهم : پذیرش واحدهای درسی۱۸
تعداد واحد انتخابی در یک نیمسال ۵ فصل دوازدهم: فراغت از تحصیل ۱۸
دروس پیشنیاز(ماده۱۲) ۵ تاریخ فراغت از تحصیل(تبصره۱ ماده۶۴)۱۹
طول دوره(ماده۱۳) ۵
فصل چهارم: حضور و غیاب ۶
حضور در جلسات درس ۶
غیبت در امتحان ۶
فصل پنجم: حذف و اضافه ۶
حذف و اضافه(ماده۱۷) ۶
حذف اضطراری(ماده۱۸) ۷
فصل ششم: ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانشجو۷
معیارهای ارزیابی ۷
درس ناتمام(ماده ۲۳) ۸
اعلام نمرات(ماده۲۴) ۸
میانگین نمرات(ماده۲۶) ۸
بسم الله الرحمن الرحیم

آئین نامه آموزشی دوره های
کاردانی ، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته

مقدمه:
بیش از ۶ سال از اجرای آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی و کارشناسی مصوب اسفند ماه ۱۳۶۹ شورای عالی برنامه ریزی (نشریه ۱۰۱) می گذرد و این مدت، فرصت کافی بود تا نقاط ضعف و قوت آن بررسی و مورد توجه قرار گیرد.
براین اساس کمیسیون تدوین آئین نامه ها مأموریت یافت، تا با استفاده از نظرات دانشگاهها و کارشناسان مسایل آموزشی خصوصاً معاونین آموزشی دانشگاهها، آئین نامه مزبور را بررسی نموده و برخی از موارد را اصلاح و تجدیدنظر و اشکالات آنرا برطرف نماید.
این کار صورت گرفت و آئین نامه جدید تدوین و جهت تصویب نهایی به شورای عالی برنامه ریزی پیشنهاد شد و شورای عالی برنامه ریزی نیز طی جلسات ۳۱۶ الی ۳۳۹ خود آنرا بررسی و اصلاح و سپس در جلسه ۳۳۹ به تصویب نهایی رسانید که بصورت متن پیوست جهت اجرا ابلاغ می شود.
این آئین نامه ، مجموعه ضوابط و مقررات آموزشی مصوب حاکم بر آموزش عالی در مقاطع کارداني، کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی پیوسته است که با هدف ایجاد هماهنگی در فعالیت های آموزشی دانشگاهها و به منظور ارتقای کیفیت آموزشی تدوین یافته است.
لکن آنچه در نیل به این هدفها اهمیت بسیار دارد، نحوه اجرا و بکار بستن دقیق ضوابطی است که در آئین نامه پیش بینی شده است و این مقصود فقط با هماهنگی مسئولان اجرایی و دانشگاهها، و همکاری استادان و دانشجویان متعهد حاصل نخواهد شد.
با امید تحقق این همکاری و هماهنگی وتوجیه و تبیین این موضوع ، تذکر چند نکته ضروری به نظر می رسد.

آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی کارشناسی ناپیوسته و پیوسته

خرید این محصول از دکمه مقابل:

پس از پرداخت لینک دانلود برای شما نمایش داده می شودو یک نسخه برای شما ایمیل می شود.

4000 تومان – خرید

پاسخ دهید