مقاله رایگان كودشيميائي اوره

مقاله رایگان كودشيميائي اوره

كودشيميائي اوره – ويژگيها و روشهاي آزمون

 -۰مقدمه

اوره يكي از كودهاي شيميائي ازتي است كه از سوي ريشه و برگ گياه جذب ميگردد. بصورت جامد و محلول بكار مي رود و بيش از كودهاي ازتي ديگر كاربرد دارد.

اوره به دو شكل پريل ۱ و گرانول ۲ به بازار عرضه ميگردد.

اين كود به دو صورت زير تهيه و عرضه مي شود:

-۱روكش دار

-۲بدون روكش

 -۱هدف و دامنه كاربرد

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين ويژگيها، بسته بندي، نشانه گذاري، نمونه برداري و روشهاي آزمون كود اوره ميباشد.

تعاريف و اصطلاحات

در اين استاندارد واژه ها و اصطلاحات با تعاريف زير بكار برده ميشود.

-۱-۲اوره (Urea): ماده شيميائي با فرمول۲( NH2) Coمي‏باشد.

-۲-۲بيوره (Biuret): ماده شيميائي است با فرمول (Co – NH – Co- NH2– NH2) كه براي گياهان سمي مي‏باشد.

-۳-۲نم (Moisture): به آب موجود در كود اوره گفته مي شود.

-۴-۲اوره روكش دار (Coated Urea): به اوره‏اي گفته مي‏شود كه رويه آن با ماده يا موادي براي كاهش جذب رطوبت پوشانده مي‏شود.

-۵-۲پريل (Prill): دانه‏هاي گرد با قطر  ۱-۳ميليمتر.

-۶-۲گرانول (Granule)  : دانه‏هاي ساچمه اي با قطر  ۲-۴ميليمتر.

-۷-۲وزن مخصوص ظاهري (bulk Density) : وزن حجم معيني از كود اوره ميباشد.

 -۳ويژگيها

-۱-۳ويژگيهاي ظاهري كود اوره:

-۱-۱-۳رنگ: اوره بدون روكش بايد به رنگ سفيد صدفي باشد. رنگ اوره پوشش دار بستگي به رنگ ماده روكش دهنده دارد.

-۲-۱-۳روان بودن: اوره بايد در هنگامي كه روي سطح افقي ريخته مي شود بصورت دانه هاي ريز روان پراكنده گردد. در صورتي كه دانه ها به صورت به هم چسبيده يا كلوخه شده باشند در آن صورت بايد با فشار كم انگشتان به آساني از هم جدا شوند.

پیشنهاد یک وی دو :  مقاله رایگان گلكاري

-۲-۳ويژگيهاي پايه اي كود اوره بايد مطابق جدول شماره  ۱باشد.

 -۴بسته بندي

ترابري و نگهداري اوره ميتواند بصورت فله يا بسته‏بندي شده انجام گيرد. اگر بگونه فله انجام مي‏شود رعايت نكات لازم براي جلوگيري از رخنه كردن نم و كلوخه شدن كود ضروري است و اگر از بسته‏بندي بهره گيري مي‏شود. بسته‏ها بايد پايداري لازم در ترابري و جابجائي را داشته باشند.

بسته‏بندي مي‏تواند به يكي از صورتهاي زير باشد:

-۱كيسه هاي دو جداره با لايه بيروني پلي پروپيلن بافته شده و لايه دروني پلي اتيلن

-۲كيسه‏هاي پلي پروپيلني با پوشش درون پلي اتيلن

-۳كيسه هاي پلي اتيلني مقاوم

سنگيني ناب فرآورده در هر كيسه  ۵۰كيلوگرم است، اگر خريدار بسته بندي ديگري بخواهد فروشنده مي تواند برابر در خواست خريدار اقدام نمايد .

 -۵نشانه گذاري

آگاهيهاي زير بايد روي هر بسته به گونه خوانا، فارسي و اگر صادر مي شود بزبان انگليسي يا زبان مورد نياز نوشته شود.

-۱-۵نام فرآورده

-۲-۵نام و نشاني  يا نشانه بازرگاني توليد كننده

-۳-۵درصد ازت

-۴-۵سنگيني ناب به كيلوگرم

-۵-۵فرآورده ايران

 -۶نمونه برداري

نمونه برداري بايد برابر استاندارد شماره  ۳۱۱۰ايران(نمونه برداري كودهاي جامد) انجام گيرد.

 -۷روشهاي آزمون

-۱-۷آزمون رنگ: نمونه اوره بدون روكش را با چشم نگاه كرده و وجود هر گونه رنگ خارجي را تشخيص دهيد.

-۲-۷آزمون روان بودن ۳: نزديك  ۱۰۰گرم از نمونه را روي سطح ترازو و صيقلي بپاشيد و جدا شدن يا نشدن دانه‏ها را ببينيد اگر دانه‏هاي گرانول يا پريل بهم چسبيده يا كلوخه شده باشند بايد با فشار كم انگشتان به آساني از هم جدا شوند.

پیشنهاد یک وی دو :  تحقیق رایگان ماشین برداشت پسته

-۳-۷اندازه گيري ازت: برابر استاندارد شماره  ۲۶۹۱ايران (اندازه گيري ازت آمونياكي در كودهاي شيميائي به روش تيتراسيون بعد از تقطير) انجام دهيد.

-۴-۷آزمون نم: برابر استاندارد ايران كه در دست نگارش است ۴ اندازه گيري شود.

-۵-۷آزمون بيوره: برابر استاندارد ايران كه در دست نگارش است ۵ اندازه‏گيري شود.

-۶-۷آزمون اندازه دانه‏ها: برابر استاندارد كه در دست نگارش است ۶ اندازه‏گيري شود.

-۷-۷آزمون وزن مخصوص ظاهري: برابر استاندارد ايران كه در دست نگارش ۷است

 

مقاله رایگان كودشيميائي اوره

پاسخ دهید